ယေရှုရဟန်းတော်လား

Jesus 18 Years Answerယေရှုရဟန်းတော်လား
သက်တော် ၁၂ နှစ်နှင့် ၃၀ နှစ်ကာလအကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။